💬 اقتباسات من اقوال ❞ یونس یزدان پرست ❝

- 💬 أقوال و مأثورات یونس یزدان پرست

█ حصرياً جميع اقتباسات ❞ یونس یزدان پرست ❝ أقوال ومأثورات 2022 ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها چهل حدیث درباره جمعه پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار دعاهای قرآنی نبوی أسماء الله اهداف دعوتی داستان آدم نوح ابراهیم مساجد ❱

تسجيل دخول

یونس یزدان پرست

اقتباسات وأقوال مأثورة من كتب و مؤلفات یونس یزدان پرست ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ چهل حدیث درباره جمعه ❝ ❞ پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله ❝ ❞ اهداف دعوتی داستان آدم نوح و ابراهیم ❝ ❞ چهل حدیث درباره مساجد ❝ ❱

📚 كتب المؤلف ❞یونس یزدان پرست❝: كل كتب یونس یزدان پرست